نمونه تعمیرات شیدرهای شرکت کاسپین البرز

تصاویر فوق به صورت قبل از تعمیر و بعد از تعمیر می باشد